تاریخ راقم

650,000 ریال

میرسید شریف سمرقندی

تاریخ راقم،تالیف میرسید شریف راقم سمرقندی، کتابی است در ذکر مهم‌ترین رویداد‌های خراسان بزرگ،ورارود و خوارزم از 736 تا اواخر سدۀ یازدهم و یادکرد وفیات مشاهیر آن نواحی که در اوایل سدۀ دوازدهم نگارش یافته است.

از آنجا که مولف خود از اهالی خراسان بوده اطلاعاتی که از اغلب وقایع تاریخی شیبانی ماوراءالنهر و روابط آنان با تیموریه و صفویه به دست داده در مآخذ دیگر یافت نمی‌شود.نثر این کتاب مسجع و آراسته به شعر و ثبت رویدادها در آن اغلب به شکل ماده تاریخ است.

در انبار موجود نمی باشد