تاریخ برمکیان

950,000 ریال

اثر حاضر مشتمل بر دو بخش اصلی است:بخش‌ اول تحقیقی است درباره تاریخ زندگی برمکیان،خاستگاه،ظهور در صحنه سیاسی،فعالیت فرهنگی،دین و مذهب،تاثیرات اجتماعی و ادبی و علمی.

انقراض و علل آن به استناد معتبرترین منابع،همراه با تحلیل‌هایی از جنبه‌های مختلف حیات این خاندان.

بخش دوم متن کهن اخبار برمکیان است،مشتمل بر مجموعه‌ای از اخبار و روایاتی که یکی از معاصران ایشان به نام ابن‌غسان گرد آورده بوده و بعدتر به فارسی ترجمه شده است.

در انبار موجود نمی باشد