بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

1,350,000 ریال

جستارهای این مجموعه در پنج بخش فراهم آمده و شامل پژوهش‌های تاریخی،معرفی چند کتاب و نسخۀ خطی و نیز دربردارندۀ متن چند رساله،وقفنامه و سند کهن از سده‌های نهم تا دوازدهم هجری است.

این جستارها که حاصل ژرف‌نگری مولف در منابع خطی گوناگون است،اطلاعات ارزشمندی را در مورد رجال سیاسی و علمی و اوضاع اجتماعی برخی شهرهای بزرگ ایران مانند اصفهان به‌ویژه در عصر صفوی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.