بیاضی از مکاتیب عصر صفوی

3,500,000 ریال

کتاب بیاضی از مکاتیب عصر صفوی شامل 246 نامه از دورۀ شاه‌عباس اول تا عهدشاه سلطان حسین صفوی است.

این بیاض اطلاعات جدیدی از روابط سیاسی صفویان با گورکانیان هند، عادلشاهیان، دولت عثمانی و حتی نفوذ قدرت دولت صفوی در حکومت اوزبکان، حکام قفقاز و تاتار کریمه و مکاتبات با نواحی سین‌کیانگ چین و قراقلپاق در حدود آرال و نیز شاهان اروپایی و ارتباط با کمپانی‌های تجاری ارائه می‌کند.

اهمیت دیگر آن به سبب آگاهی‌های منحصربه‌فردی است که از شیوۀ نسخه‌آرایی نامه‌ها در عصر صفوی به دست می‌دهد.