به یاد ایرج افشار

9,500,000 ریال

دفتر دوم 

 

به یاد ایرج افشار مجموعه‌ای از مقالات و پژوهش‌های ایرانشناسی است که در بزرگداشت مقام آن استاد فقید منتشر می‌گردد.

دومین دفتر از این مجموعه مشتمل بر 24 مقاله و رساله است.

مقالات در موضوعاتی چون فقه‌اللغه، عرفان و تصوّف، جنگ‌های کهن ، شاهنامه و فردوسی و غیره نوشته شده، و در میان اسناد و مدارک و متن‌های 

مصحح نوشته‌هایی چون ” کشف‌العقبة” (نخستین اثر احتمالی به زبان فارسی در آناتولی )، “سفرنامۀ مظفّرالدین ‌شاه قاجار به مغان “،” اشعار عیسی

شوشتری شاعر سدۀ هفتم” و ” نامه‌های مجتبی مینوی به سیدحسن تقی‌زاده” وجود دارد.