به یاد ایرج افشار (جلد اول)

2,900,000 ریال

“به یاد ایرج افشار” مجموعه‌ای از مقالات و پژوهش‌های ایرانشناسی است که در بزرگداشت مقام آن استاد فقید منتشر می‌گردد.

نخستین دفتر از این مجموعه مشتمل بر چهارده جستار متن‌شناختی،ادبی و تاریخی ،تصحیح چهار متن کوتاه و یک نسخه برگردان است.

مطالب این دفتر از حوزه‌های مطالعاتی‌ای است که استاد افشار خود در تحقیقاتش و در مجموعه‌هایی که برای بزرگان و ایرانشناسان تدوین و منتشر کرده،همواره به آن‌ها تعلق خاطر داشته است.