بهجت‌افزا

1,200,000 ریال

محمدمهدی چرپادقانی 

 

بهجت‌افزا داستان عاشقانه‌ای به یادگار مانده از دورۀ صفوی و حکایت عشق تاجری جوان به نام بدیع‌الزمان به پریزاد ، دختر خاقان چین است.

بدیع‌الزمان قصد دارد برای تجارت به بغداد سفر کند . او در حدود سبزوار با پیری که به تازگی از سفر چین بازگشته روبه‌رو می‌شود و با شنیدن اوصاف دختر خاقان از آن پیر ،نادیده دل به شاهزاده می‌بندد و راهی چین می‌شود.

محمدمهدی چرپادقانی (م‌بعد از 1052ق.) از منشیان دربار شاه‌عباس اول و شاه‌سلطان صفی،این داستان را براساس روایتی که خود از درویشی به نام بابایوسف شوشتری

شنیده به رشتۀ تحریر درآورده است.