برابر نهاد شاهنامه فردوسی و غرر السیر ثعالبی

1,300,000 ریال

کتاب حاضر دو بخش دارد:

در بخش نخست سراسر شاهنامه با غررالسیر ثعالبی و در مواردی با تاریخ‌الرسل طبری و ترجمه پنداری مقایسه گردیده و همخوانی‌ها و ناهمخوانی‌ها نشان داده شده است.

در بخش دوم برگرفته‌های ثعالبی از آثار مولفانی چون طبری،مقدسی،این خردادبه و حمزه اصفهانی نمایانده شده و سپس در پایان این بخش با ذکر مثال‌هایی این موضوع مطرح گردیده که چطور می‌توان در تصحیح شاهنامه از غررالسیر ثعالبی نیز به عنوان یک ماخذ جانبی بهره گرفت.

در انبار موجود نمی باشد