برابر نهاد شاهنامه فردوسی و غرر السیر ثعالبی

1,170,000 ریال

کتاب حاضر دو بخش دارد:

در بخش نخست سراسر شاهنامه با غررالسیر ثعالبی و در مواردی با تاریخ‌الرسل طبری و ترجمه پنداری مقایسه گردیده و همخوانی‌ها و ناهمخوانی‌ها نشان داده شده است.

در بخش دوم برگرفته‌های ثعالبی از آثار مولفانی چون طبری،مقدسی،این خردادبه و حمزه اصفهانی نمایانده شده و سپس در پایان این بخش با ذکر مثال‌هایی این موضوع مطرح گردیده که چطور می‌توان در تصحیح شاهنامه از غررالسیر ثعالبی نیز به عنوان یک ماخذ جانبی بهره گرفت.