ای زبان پارسی

15,000,000 ریال

دورۀ سه جلدی 

ای زبان پارسی ، مجموعه‌ای از نوشته‌های مهم و موثر دانشمندان،محققان و شاعران در زمینۀ زبان فارسی و مسائل مرتبط با آن است.

139 مقاله و خطابه و مکتوب در موضوع زبان فارسی و قلمرو آن و نگاهبانی از آن، وحدت ملی،شیوۀ فارسی‌نویسی،فرهنگستان،واژه‌یابی و فارسی معیار،دستور زبان،فرهنگ فارسی و تدریس زبان فارسی،به همراه 29 شعر در این کتاب گرد آمده است که خواننده را با نظرگاه‌های مختلفی که از عهد مشروطه دربارۀ زبان فارسی ابراز شده آشنا می‌کند.