ایران و ماوراءالنهر

4,500,000 ریال

در نوشته‌های چینی و مغولی سده‌های میانه

 

کتاب ایران و ماوراءالنهر ترجمۀ بخشهایی از کتاب معتبر برتشنایدر،دانشمند روسی آلمانی‌تبار،دربارۀ جغرافیای تارخی آسیا در زمان فرمانروایی مغولان است.

اهمیت کتاب برای ایرانیان در آن است که محققی توانا مدارک چینی و مغولی را که دربارۀ ماوراءالنهر و ایران در عصر مغولان وجود داشته،درکنار مآخذ اساسی

تالیف شذه در زبان‌های فارسی و عربی به سنجش و تطبیق درآورده و ما را از روابط مسلمانان با چین و از مناسبات چین با ممالک ماوراءالنهر و غرب آسیا در

سده‌های میانه آگاه کرده است.