امیرکبیر و ناصرالدین‌شاه

1,200,000 ریال

میرزاتقی خان امیرکبیر در شمار معدود سیاست‌پیشگان ایران در دو سده اخیر است که از همان آغاز آشنایی با دنیای سیاست دریافت که ایران از دنیای متمدن و در حال صنعتی شدن آن روزگار عقب افتاده و این فاصله به سرعت در حال افزایش است.

به همین جهت به دنبال راه‌های مقابله با آن رفت و کوشید بنیان‌های کارسازی در ایران به وجود آورد.

امیرکبیر خدمات فراوانی به کشور کرد و راه توسعه و گسترش علوم و صنایع جدید را در ایران گشود.

او باید در حقیقت بنیان‌گذار ایران نو به شمار آورد.کتاب حاضر در سه بخش کلی تدوین یافته است:

  • نامه‌های امیرکبیر به ناصرالدین‌شاه
  • اسناد و نامه‌های امیرکبیر
  • نوادرالامیر و داستان‌های تاریخی درباره امیرکبیر.

در انبار موجود نمی باشد