امیرکبیر و ناصرالدین‌شاه

1,200,000 ریال 1,080,000 ریال

میرزاتقی خان امیرکبیر در شمار معدود سیاست‌پیشگان ایران در دو سده اخیر است که از همان آغاز آشنایی با دنیای سیاست دریافت که ایران از دنیای متمدن و در حال صنعتی شدن آن روزگار عقب افتاده و این فاصله به سرعت در حال افزایش است.

به همین جهت به دنبال راه‌های مقابله با آن رفت و کوشید بنیان‌های کارسازی در ایران به وجود آورد.

امیرکبیر خدمات فراوانی به کشور کرد و راه توسعه و گسترش علوم و صنایع جدید را در ایران گشود.

او باید در حقیقت بنیان‌گذار ایران نو به شمار آورد.کتاب حاضر در سه بخش کلی تدوین یافته است:

  • نامه‌های امیرکبیر به ناصرالدین‌شاه
  • اسناد و نامه‌های امیرکبیر
  • نوادرالامیر و داستان‌های تاریخی درباره امیرکبیر.

در انبار موجود نمی باشد