الملخّص فی اللّغه

1,300,000 ریال

الملخّص فی اللّغة نوشته حمد احمد بن حسين بادی مشهور به كافی،از كهن‌ترين فرهنگ‌های عربی به فارسي است كه واژه‌ها و تركيبات

فارسی كمياب و ناياب فراوانی را دربردارد و به همين جهت برای پژوهشگران بسيار مهم است.

ويژگی‌های زبانی اين كتاب،كه گويا در حدود سده ششم هجری نگاشته شده،به گويش‌های مركزی ايران نزديك است