افغان‌نامه(سه جلدی)

3,650,000 ریال

کلمۀ افغان در نام این کتاب دو معنی دارد: یکی افغانی و افغانستان و دیگر ناله و افغان نگارنده از هموطنان و همسایگان،مولف در این کتاب نخست جغرافیای تاریخی افغانستان کنونی را از دیرترین ایام تا زمان معاصر بررسیده و آنگاه پس از معرفی زبان‌های کهن این سرزمین به پیشینۀ زبان فارسی در سرزمین‌های همسایۀ ایران پرداخته است.مسائل سیاسی و اشاره به تهدیدهایی که همواره از سوی همسایگان متوجه زبان فارسی و مرزهای ایران بوده از دیگر مباحث این کتاب است.