اسناد تاریخی خاندان غفاری

2,350,000 ریال

مجلد حاضر از کتاب اسناد تاریخی خاندان غفاری نخستین جلد از اسناد بازمانده از غلامحسین‌خان غفاری ملقب به صاحب‌اختیار (متوفی 1326ق) است.

اسناد این جلد که متعلق به عهد ناصری و مظفری است اغلب مکاتبات میان غلامحسین‌خان غفاری و مظفرالدین‌شاه و نیز رجالِ صاحب‌نامی همچون علی‌خان امین‌الدوله ، امین‌السلطان اتابک اعظم و عبدالمجیدمیرزا عین‌الدوله است.

عرایض برخی اشخاص به ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه و جواب ایشان، مکاتبات در موضوع طاعون سال 1314ق و نامه‌هایی مربوط به مسافرت‌های مظفرالدین‌شاه به اروپا از دیگر اسناد منتشرشده در این مجلد است.