اسناد تاریخی خاندان غفاری

7,500,000 ریال

کتاب اسناد تاریخی خاندان غفاری ادامۀ اسناد تاریخی بازمانده از خاندان غفاری، شامل اسناد مختلف دولتی و شخصی غلامحسین‌خان غفاری (صاحب‌اختیار)

در دورۀ محمدعلی‌شاه است.این اسناد عمدتا مربوط به دوره‌ای است که صاحب‌اختیار حاکم تهران،فارس و کرمان بوده است.

مکاتبات پرشمار او و ظل‌السلطان مربوط به همین دوره بوده است.

تعداد قابل‌توجهی از مراسلات نیز میان صاحب‌اختیار و میرزاابراهیم‌ منشی‌باشی است که گویای اوضاع اجتماعی و تاریخی اواخر عهد قاجار است.