ارمغان بدخشان

1,300,000 ریال

شاه عبدالله بدخشی یمگی

 

ارمغان بدخشان تذکرۀ شاعران فارسی‌گوی بدخشان از قدیم‌ترین روزگار تا آغاز دورۀ معاصر است که شاه عبدالله بدخشی آن را میان سال‌های 1312 و1313

خورشیدی در خان‌آباد تالیف کرده و بعدتر در چند بخش، به صورت پی در پی در مجلۀ کابل به چاپ رسانده است.

مولف شاعران را براساس نواحی مختلف بدخشان دسته‌بندی کرده و به ذکر کلیاتی دربارۀ پیشینۀ تاریخی و ویژگی‌های جغرافیایی هر منطقه و بعضا اقوام و گویش‌های

محلی آن مناطق پرداخته و سپس شاعران هر ناحیه را با ذکر نمونه‌هایی از اشعارشان معرفی کرده است.