احسن القصص

1,950,000 ریال

قصۀ حضرت یوسف (ع)

احسن القصص ترجمۀ فارسی کتابی است به همین نام یا با نام بحرالمحبّة فی اسرار المَوَدة منسوب به محمد یا احمد غزالی و مصحح چاپ حاضر احتمال انتساب آن به عبدالکریم قشیری را نیز پیش کشیده است.

احسن القصص روایتی است تفسیری با رویکردی عرفانی از داستان حضرت یوسف (ع).از انشای فارسی آن‌چنین برمی‌آید که در نیمۀ دوم سدۀ پنجم یا حداکثر در نیمۀ اول سدۀ ششم ترجمه شده است.

نثر کتاب ساده و روان است و اشتمالش بر کلمات و ترکیبات کهن فارسی و چند رباعی قدیمی براهمیت آن می‌افزاید.

در انبار موجود نمی باشد