آینده(دورۀ چهار جلدی)

9,300,000 ریال

مجلۀ سیاسی،اجتماعی،ادبی و تاریخی آینده در سال 1304 به همت دکتر محمود افشار و با هدف حفظ وحدت ملّی و ترویج و تعمیم زبان فارسی انتشار یافت.

مقاله‌های سال اول آینده را گذشته از خود دکتر افشار غالبا رجال نامی سیاست و ادب آن عصر مانند سید حسن تقی‌زاده،محمود عرفان،علی دشتی،

رشید یاسمی،سعید نفیسی،علی‌اکبر سیاسی،عیسی صدیق،مشرف‌الدوله نفیسی،ابوالحسن فروغی،یحیی دولت‌آبادی و سید احمد کسروی می‌نوشتند.

آنچه اینک در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد دوازده شمارۀ سال نخست مجله است که از تیر 1304 تا آبان 1305 به چاپ رسیده است.

دوازده شمارۀ سال دوم مجله  از دی 1305 تا اسفند 1306 به چاپ رسیده است.

شانزده شمارۀ سال سوم مجله  از مهر 1323 تا اسفند 1324 به چاپ رسیده است.

و شش شمارۀ سال چهارم مجله از مهر 1338 تا اردیبهشت 1339 به چاپ رسیده است.