آذربایجان و شاهنامه

2,900,000 ریال

تحقیقی درباره جایگاه آذربایجان،ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزارساله شاهنامه در آذربایجان

 

کتاب آذربایجان و شاهنامه در هفت فصل به بررسی جایگاه آذربایجان،ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزار ساله شاهنامه در آذربایجان می‌پردازد.

فصل اول: آذربایجان در شاهنامه

فصل دوم : ترکان در شاهنامه

فصل سوم : زبان ترکی در شاهنامه

فصل چهارم : آذربایجان در روایت‌های ملی-پهلوانی ایران خارج از شاهنامه

فصل پنجم : شاهنامه در آذربایجان که خود شامل سیزده بخش است

فصل ششم : شاهنامه‌شناسان و شاهنامه پژوهان آذربایجانی

فصل هفتم : بررسی نظریات منتقدان آذربایجانی فردوسی و شاهنامه.