پهلوان در بن بست

25,000 ریال

کتاب «پهلوان در بن‌بست» نوشته مهدی محبتی با نگاهی تازه به فردوسی و عناصر داستانی در شاهنامه به رشته‌ی نگارش درآمده است.

این کتاب شامل متن کامل «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار» است.

در راستای نیل به هدف آشنا ساختن خوانندگان با شاهنامه، مطالبی برای معرفی فردوسی و کتاب او در مقدمه کتاب آمده است؛ نیز مطالبی برای معرفی مقوله‌های مرتبط با داستان، از قبیل اسطوره، تراژدی، نسخ و چاپ‌های مهم شاهنامه، مصححان، مآخذ داستان و نظیره‌های آن در ادبیات سایر ملل، فهرست بعضی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده درباره‌ی داستان و معرفی شخصیت‌های آن به مقدمه افزوده شده است.

می‌دانیم رستم نام‌آورترین چهره‌ی اسطوره‌ای در شاهنامه و به تبع مهم‌ترین چهره‌ی اسطوره‌ای ادبیات فارسی است.

او فرزند زال و رودابه است و تبار پدری رستم به گرشاسپ – پهلوان اسطوره‌ای و چهره‌ی برتر اوستا – و از طریق گرشاسپ به جمشید می‌رسد. و تبار مادری او به مهراب کابلی و ضحاک می‌رسد.

رستم، سرانجام به دست نابرادرش شغاد کشته شد. سهراب شاهنامه، فرزند رستم و از بطن تهمینه دختر شاه سمنگان است. وی در سمنگان که بخشی از توران محسوب می‌شد، به دنیا می‌آید. رستم پس از به دنیا آمدن سهراب، مهره‌ای بر بازوی وی می‌بندد تا شناسه‌ای باشد برای فرزندش و سپس توران را ترک می‌کند.

سهراب پس از شناختن اصلیت خود و دریافتن این که فرزند رستم است، تصمیم می‌گیرد که ابتدا ایران و سپس توران را فتح کرده و پدر خود را بر تخت شاهی هر دو کشور بنشاند.

افراسیاب پادشاه توران پس از دریافتن تصمیم سهراب از فرصت استفاده کرده با سپاهی او را روانه ایران می‌کند.

کیکاووس، شاه ایران پس از با خبر شدن از لشکرکشی تورانیان، رستم را برای مقابله با آنان به محل نبرد اعزام می‌کند. در ادامه همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا این که پدر و پسر رو در روی یکدیگر قرار گیرند و سهراب به دست رستم کشته شود.

در انبار موجود نمی باشد