دفتر خسروان

9,500,000 ریال

دفتر خسروان» برگزيده‌ای است از سراسر شاهنامه‌ی فردوسی به انتخاب و شرح دکتر سجاد آيدنلو که حدود نه هزار بيت را دربردارد.

در پيشگفتار و مقدمه‌ی مفصل اين کتاب، سابقه و سير گزيده‌پردازی از شاهنامه از آغاز تا امروز و سپس مهم‌ترين موضوعات مربوط به فردوسی و شاهنامه در پنجاه و چهار فصل بررسی شده است.

نويسنده در اين گزيده کوشيده، پيوند داستانی روايات با استفاده از ابيات خود فردوسی و بدون بازنويسی بخش‌هايی به نثر، حفظ شود و حتی الامکان بسياری از بيت‌های زيبای شاهنامه از حذف ناشی از تلخيص دور بماند. در توضيحات نسبتا پربار متن نيز با توجه به نوع مخاطبان احتمالی گزيده (از علاقه‌مندان عمومی حماسه‌ی ملی ايران تا دانشجويان تحصيلات تکميلی رشته‌ی زبان و ادبيات فارسی و مدرسان و محققان شاهنامه)، هم به معنای لغات و ترکيبات تقريبا ساده پرداخته شده و هم به شرح نکته‌های حماسی، اساطيری و آيينی و در صورت نياز بررسی اختلاف ضبط‌ها، خوانش‌ها و گزارش‌ها و نيز پاره‌ای دقايق واژگانی و معنايی ابيات.