فرهنگ کوچک سخن

7,500,000 ریال

چهارمین فرهنگ از سلسله فرهنگ های سخن،فرهنگ کوچک سخن است.این فرهنگ برای استفاده ی دانش آموزان و کسانی تهیه شده که با زبان روزمره و سادۀ فارسی

سروکار دارند،کتابی است دم‌دستی که در روی میز و کیف هر دانش‌آموزی باید باشد.