فرهنگ کوچک سخن

چهارمین فرهنگ از سلسله فرهنگ های سخن،فرهنگ کوچک سخن است.این فرهنگ برای استفاده ی دانش آموزان تهیه شده است.فرهنگ کوچک سخن توسط دکتر حسن انوری تالیف شده است.