فرهنگ نام سخن

2,500,000 ریال

نام هر شخص اگر چه جز شخصيت او نيست ولي در نظر مردم چنان با شخصيا او عجين مي‌شود که جز شخصيت او تلقی می شود و اين تلقيی چنان است که گويی نام جزيی از ذات شخص است.
کتاب فرهنگ نام سخن جامع ترين فرهنگ نامی است که تا کنون با روشی علمی منتشر شده است. در اين فرهنگ علاوه بر آوانگاری، ريشه و معنی براي اغلب نامها شاهدی نيز نقل شده است.
کتاب حاضر مجموعه‌ای است از نام‌هايی که معمولا در ايران از سوی پدران و مادران برای فرزندان انتخاب می شود.علاوه بر آن شماری واژه‌های خوش آهنگ نيز که می تواند به عنوان نام به کار رود و همچنين نامهای قديمی که در کتابهای تاريخی و ادبی آمده بر آن افزوده شده است. در مورد بعضی نام‌ها که اسامی گل‌ها يا پرندگان يا شخصيت‌های شاهنامه بوده‌اند شعری به عنوان شاهد آورده شده است.