فرهنگ فشرده سخن(دوره 2 جلدی)

27,000,000 ریال

«فرهنگ فشرده سخن» تلخيصی است از فرهنگ هشت جلدی سخن که با نام «فرهنگ بزرگ سخن» شناخته می شود. اين اثر به کوشش دکتر حسن انوری و با همکاری بيش از يک‌ صد تن مشاور، نويسنده، ويراستار، نقاش و مترجم در طول هشت سال با تلاش بسيار تدوين شده است.
هدف از تلخيص اين فرهنگ، ارائه‌ی آن به کسانی است که به هر دليل به فرهنگ بزرگ سخن دسترسی ندارند يا حجم آن را مناسب کتابخانه کوچک خود نمی دانند و در عين حال با مستندات واژه کاری ندارند و با يک فرهنگ کوچک‌تر، نيازشان برطرف می شود. اين فرهنگ، نخستين فرهنگی است که به وسيله‌ی متخصصان رشته‌های گوناگون علمی نوشته شده و اصطلاحات هر رشته را، متخصص آن رشته نوشته است.
حسن انوری (زاده‌ي 1312)، استاد بازنشسته‌ی دانشگاه تربيت معلم در رشته‌ی زبان و ادبيات فارسی، مولف فرهنگ بزرگ سخن و عضو پيوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او به‌عنوان چهره‌ی ماندگار در رشته‌ی ادبيات معرفی شده‌ است.