فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن

8,500,000 ریال

فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن کتابی در شرح حال و معرفی اجمالی بیش از هزار تن از شاعران و نویسندگان قرن حاضر است.