فرهنگ روز سخن

15,000,000 ریال

«فرهنگ روز سخن» از تازه‌ترين واژه‌نامه‌های زبان فارسی است و به سرپرستی دکتر حسن انوری در يک جلد تاليف شده‌ است. اين واژه‌نامه نسخه‌ی خلاصه‌شده‌ی دو ويرايش اصلی «فرهنگ سخن» است: ويرايش بزرگ (فرهنگ بزرگ) در هشت جلد، ويرايش کوچک (فرهنگ فشرده) در دو جلد.
فرهنگ روز سخن، برخلاف دو فرهنگ اصلی، واژه‌های قديمي را دربرندارد و در تدوين آن، واژه‌ها و تعبيرات روز زبان فارسی مدنظر بوده‌ است. حجم اصطلاحات علمی نيز در اين ويرايش از فرهنگ سخن کمتر از دو ويرايش اصلی است. اين فرهنگ توسط انتشارات سخن تدوين و منتشر شده‌ است. در تدوين اين فرهنگ نيز، افزون بر سرويراستار (دکتر حسن انوری)، 46 مولف و 21 ويراستار در بخش‌های عمومی و تخصصی همکاری داشته‌اند.