فرهنگ بزرگ سخن(هشت جلدی)

85,000,000 ریال

کتاب «فرهنگ بزرگ سخن» به کوشش دکتر حسن انوری و با همکاری بيش از يک‌ صد تن مشاور، نويسنده، ويراستار، نقاش و مترجم در طول هشت سال با تلاش بسيار تدوين شده است.

اين کتاب هشت جلدی دارای بيش از 75000 سرواژه‌ی اصلی (مدخل اصلی)، 45000 سرواژه‌ی فرعی (مدخل فرعی)، 160000 شاهد مستند، 1000 مثال و 1500 تصوير است.

کتاب فرهنگ بزرگ سخن شامل همه‌ی واژه‌های به کار رفته در زبان فارسی قديم و جديد است که از 450 اثر و از آثار هشتصد نويسنده و شاعر استخراج شده است و از آن ميان 270 اثر مکتوب از قدما و 183 اثر از معاصران مبناي کار بوده است.

در اين فرهنگ براي همه‌ي واژه‌ها و تعبيرات در حوزه‌ی واژگان عمومی از قديم و جديد شاهد مستند نقل شده و نخستين بار در تاريخ فرهنگ‌نويسی فارسی، آثار نويسندگان و شاعران قديم در کنار نويسندگان دوره‌ی قاجار و قرن حاضر قرار گرفته است، از اين رو فرهنگ بزرگ سخن سير تحول واژه‌ها را از قرن سوم و چهارم هجری تا امروز نشان می دهد. همچنين در آثار مربوط به زمان حاضر سعی شده است از کسانی شاهد نقل شود که زبان فارسی، زبان مادری آنان بوده و به ويژه به زبان فارسی متداول در مرکز ايران داستان نوشته‌اند، چنان که بر اين مبنا، در آغاز کار يک‌صد و سی و پنج اثر از نويسندگان معاصر فيش شده است. فرهنگ بزرگ سخن، نخستين فرهنگ بزرگی است که به وسيله‌ی متخصصان رشته‌های گوناگون علمی نوشته شده و اصطلاحات هر رشته را، متخصص آن رشته نوشته است.