ذیل فرهنگ بزرگ سخن

7,500,000 ریال

در این نکته تردیدی نیست که زبان فارسی شط پرشکوهی است که جویبار‌های بی‌شمار زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی دیگر در آن سرازیر شده و بستر مشترک خلاقیت فرهنگی ما در طول قرون و اعصار بوده است. فرهنگ سخن از واژه‌نامه‌های جدید زبان فارسی است و به سرپرستی دکتر «حسن انوری» تألیف شده ‌است. این واژه‌نامه دو ویرایش اصلی دارد: ویرایش بزرگ (فرهنگ بزرگ) در هشت جلد و ویرایش کوچک (فرهنگ فشرده) در دو جلد. فرهنگ سخن، افزون بر واژه‌های قدیمی، حاوی همه‌ی واژه‌ها، اصطلاحات علمی و تعبیرات روز زبان فارسی است. این فرهنگ را انتشارات «سخن» تدوین و منتشر کرده ‌است. در تدوین فرهنگ سخن، افزون بر سرویراستار (دکتر حسن انوری)، 46 مؤلف و 21 ویراستار در بخش‌های عمومی و تخصصی همکاری داشته‌اند.