معجزه پروین

3,300,000 ریال

کتاب «معجزه پروين» مجموعه‌‌ی مقالاتی است در نقد و تحليل اشعار پروين اعتصامی. در اين کتاب ابوالفتح اعتصامی، برادر پروين زندگی او را شرح داده، ملک‌الشعرای بهار طرز گفتار او را به قضاوت نشسته و مهدی اخوان‌ثالث بر جنبه‌ی «شعر غيرشخصی» او تاکيد کرده است.
شعر پروين در مدت کوتاهی در ميان مردم رواج پيدا کرد و در کنار اين اقبال عام، بزرگان فضل و ادب آن روزگار همچون دهخدا، بهار‌ و نفيسی نيز لب به ستايش او گشودند. بلوغ زبان شعری پروين در فرم و محتوا و استفاده از مباحث اجتماعی، آن هم از سوی يک شاعر زن جوان جايگاه او را در شعر معاصر تثبيت کرد. 25 اسفند در تقويم، روز پروين اعتصامی است.
در ابتدای اين کتاب، دو مقاله از بانو پروين اعتصامی و در پايان آن گزيده‌ای از بهترين شعرهای او آمده است. اين اثر هشتمين جلد مجموعه‌ی «در ترازوی نقد» است. مجموعه کتاب‌های «در ترازوی نقد» تمهيدی است براي تدوين يک رشته کتاب در حوزه‌ی نقد شعر معاصر که حاصل انديشه‌ی جمع و گروه نخبگان اين فن باشد؛ فضايی که در آن امکان خطا کمتر شود و هر کتاب حاصل تاملات جمعی از منتقدان با ديدگاه‌های متفاوت و چشم‌اندازهای گوناگون باشد.