شعری که زندگیست

3,300,000 ریال

کتاب «شعری که زندگي‌ست» اثر مجيد قدمياری است که به بررسی زندگی، نقد و تحليل اشعار احمد شاملو، شاعر معاصر می پردازد.

در ميان شاعران پس از نيما، احمد شاملو از چنان جايگاهی برخوردار است که او را از معرفی و شناساندن بی نياز می کند.

تاثير«هوای تازه»ای که او در کالبد شعر فارسی دميد، تا بدان پايه بود که قريب دو دهه پس از راهی که نيما گشود، معيار و ميزان سنجش شاعرانگی شد و هر نوشته‌ای اگر تابع اين معيار بود، مقبول واقع می شد.

کتاب «شعری که زندگي‌ست» دارای شش فصل است.

در فصل يک به گفت‌وگوها و نامه‌هايی که بين احمد شاملو با افراد خاصی مانند مهدی اخوان لنگرودی بوده می پردازد. در فصل دوم با عنوان «بررسی ها»، افرادی چون دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی، تقی پورنامداريان و… به بررسی اشعار شاملو پرداخته‌اند. فصل سوم با عنوان «نمونه اشعار»، اشعار برگزيده‌ای از اين شاعر نامدار آورده شده است. فصل چهارم در رابطه با کتاب‌شناسی است. در فصل پنجم به فهرست اعلام‌هايی که در اين کتاب آمده، پرداخته شده است. بخش پايانی کتاب با عنوان «شاملو به روايت عکس» شامل عکس‌هايی از گذر عمر شاملو و نقاشي‌هايی از چهره‌ ی او است.