پژوهش در تفسیرپژوهی قرآنی

3,900,000 ریال

مطالعه الگوهای زرقانی،ذهبی،طباطبایی،معرفت،فهد رومی

 

کتاب حاضر تحت عنوان «پژوهش در تفسیرپژوهی قرآن»، مطالعات پساتفسیری را موضوع پژوهش خود قرار داده است.

از این رو می‌توان گفت که موضوع این کتاب، مطالعات پساتفسیری تفسیرپژوهان مسلمان است و دامنه‌ی آن – از میان تفسیرپژوهی‌های فراگیر، روش محور، مفسر محور و تفسیر محور – محدود به تفسیرپژوهی‌های فراگیر است. مطالعات قرآنی در معنای عام و گسترده آن را می‌توان از حیث نسبت‌شان با مقوله‌ی تفسیر به سه دسته پیشاتفسیر، تفسیر و پساتفسیر تقسیم کرد. مطالعات پیشاتفسیری آن دسته از مطالعاتی هستند که داده‌های مفید و موثر بر فرآیند تفسیر را تدارک می‌کنند و مفسران با تکیه بر آن‌ها به ساحت تفسیر گام می‌نهند. مطالعات تفسیری نیز عبارت است از آنچه که مفسر در تعامل با متن و در مقام تفسیر آن کسب می‌کند و پیش می‌نهد. مطالعات پسا تفسیری، آن دسته از مطالعاتی هستند که این فرآورده‌های حاصل از تفسیر را مورد مطالعه و تبیین قرار می‌دهند.

در انبار موجود نمی باشد