پژوهشی در نظم قرآن

2,900,000 ریال

کتاب پژوهشی در نظم قرآن نوشته‌ی عبدالهادی فقهی زاده است که در آن مبانی تاريخی و مسائل علم تناسب تحليل علل پراکنده نمايی و عدم تفکيک موضوعی در قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
عالمان، متفکران و محققان در درازنای تاريخ اسلامی دربارۀ قرآن و معارف والای آن فراوان قلم زده اند. برايند کشش ها و کوشش های جستجوگران معارف قرآنی در مجموعۀ ميراث مکتوب تمدن اسلامي از شکوه و جلوۀ ويژه اي برخوردار است. از جمله پژوهش ها و نگاشته های بسيار در آستانۀ قرآن، آثار ارجمند و کتاب های سودمندی است که با عنوان «علوم قرآنی» شهره اند. مؤلف نيز در اين کتاب سه فصل و هر فصل را در چند بخش به موضوعات مذکور پرداخته است. در بخش آغازين به بحث جمع قرآن پرداخته و در ضمن آن از جمع در زمان رسول الله (ص) و خلفا سخن گفته اند و در ادامه کوشيده است تا نظريۀ توفيقی بودن ترتيب آيات پاسخ بگويند. پايان بخش اين فصل سخن از چگونگی چينش سوره ها در قرآن کريم و ترتيب سوره هاست که موضوعی است مهم و زمينۀ گفتگوهايی بسيار دارد. فصل دوم، عهده دار تبيين چيستی تناسب و ابعاد آن است و فصل سوم گزارش دقيقی از «فهم صحيح آيات در پرتو تناسب آيات» و پيوند و ارتباط معنايی جمله ها در آيات و آيه ها در سوره ها. به گفتۀ مؤلف وی در اين اثر منابع بسياری را در نورديده و با درنگريستن به مصادر و سرچشمه های کهن و تأمل در پژوهش های نوآيين کوشيده اثری فاخر و پژوهشی فاخر را به جستجوگران معارف قرآنی عرضه کند. جمع قرآن در زمان پيامبر اکرم (ص)، جمع قرآن در زمان خلفا، توفيقی بودن ترتيب آيات، اجتهادی بودن ترتيب سوره ها عناوين بخش های فصل اول اين کتاب را تشکيل می دهند. فصل دوم اين کتاب به تناسب آيات و سوره ها اختصاص دارد که در بخش های آن چيستی تناسب، تناسب آيات، فهم صحيح قرآن با توجه به سياق و ارتباط آيات، تناسب سوره ها پرداخته شده است.
پراکنده نمايی قرآن و عدم تفکيک موضوعی فصل سوم و پايانی کتاب است که در بخش های آن به علل پراکنده نمايی قرآن و علل عدم تفکيک موضوعی در قرآن پرداخته شده است.