وحدت تاریخی سوره های قرآن

2,900,000 ریال

کتاب وحدت تاريخی سوره‌های قرآن به دو بخش تقسيم شده است:

ابتدا تبيين نظريه وحدت تاريخی و تاثير آن بر تفسير سوره‌های قرآن که به بررسی نظريات علمی در سنديت متن قرآنی می پردازد.در اين بخش به بيان معنای گردآوری قرآن و تفاوت ميان گردآوری قرآن توسط خداوند و گردآوری توسط پيامبر و سپس گردآوری آن توسط ديگران پرداخته شده است. در بخش دوم کتاب به تبيين معنای تفسير تاريخي و رد شبهه‌ها پيرامون آن پرداخته می شود و به مسايلی چون مفهوم نظريه وحدت تاريخي سوره‌ها و رابطه‌ی ميان آن و وحدت موضوعی اشاره شده است. در قسمت ديگر اين کتاب تطبيق موردی رويکرد تاريخی بر يکی از سوره‌هاست که سوره‌ی مدنی احزاب می باشد