مبانی کلامی امامیه در تفسیر قرآن

3,900,000 ریال

کتاب «مبانی کلامی اماميه در تفسير قرآن» اثر علی راد، بر پايه‌ی احساس نياز در دو عرصه‌ی ضرورت شناسايی و بسط منطقی و روشمند مبانی کلامی اماميه در تفسير و همچنين شناسايی نقدهای مخالفان مبانی کلامی اماميه در تفسير و پاسخ به آن‌ها تاليف شده است.
در انديشه‌ی اسلامي، قرآن همانند يک متن عادی نيست که بتوان با هر پيش‌فرضی آن را فهميد يا خالی از هر مبنايی تفسيرش کرد، بلکه براي فهم درست و عميق قرآن، داشتن مبانی عقلی و اعتقادی صحيح برای انتخاب مصادر، روش و ابزار‌های تفسير ضروری است، به گونه‌ای اگر مفسری فاقد چنين مبانی باشد، به همان نسبت برداشت او از مقاصد قرآن دچار کاستی و خطا خواهد بود.
تفسير اماميه يکی از جريان‌های قرآن‌پژوهی در جهان اسلام به شمار می رود و پيشينه‌ای کهن در انديشه‌ی اسلامی دارد، از اين رو مفسران اماميه با تکيه بر سنت معصومان و ادله‌ای عقلی، نظريه‌ی تفسيری منسجم و روشمندی را در آثار خود ارايه کرده‌اند.