قرآن و دانش اصول

3,900,000 ریال

کتاب «قرآن و دانش اصول» به قلم رضا حق‌پناه، پژوهشی است در آيات مورد استناد در دانش اصول فقه و تلاش می کند اين بخش از آيات را مورد بحث قرار داده و کيفيت مبنا واقع شدن آن‌ها را بررسی و تحليل کند.
يکی از مباحثی که ذهن پژوهندگان حوزه‌ی علوم قرآن را به خود معطوف ساخته، مساله‌ی «ارتباط بين قرآن کريم و اصول فقه» است. اهميت مساله از آن جا ناشی می شود که از يک سو قرآن کريم اصيل‌ترين و مهم‌ترين منبع استنباط و استخراج احکام الهی است و از سوی ديگر، با اين که آيات قرآنی محدود هستند، نياز به استنباط و استخراج احکام روزافزون است. نکته‌ی اساسی در اين موضوع اين است که بسياری از قواعد اصولی که دانشمندان علم اصول آن‌ها را تاسيس و مستحکم و مبرهن کرده‌اند، در قرآن کريم با صراحت يا به اشاره آمده است. کتاب حاضر به بررسی اين بخش از آيات می پردازد و کيفيت مبنا واقع شدن آن‌ها را شرح و تحليل می کند.