ظواهر آیات قرآن و حجیت آن

3,300,000 ریال

بحث از حجيّت ظواهر آيات در حقيقت گفتگو از اصل حجيّت آيات است زيرا اگر ظواهر آيات حجّت نباشد، نظر به اينکه نصوص بسيار کم است، از آيات به عنوان دليل اصلى احکام چيزى باقى نمى ماند تا در استنباط احکام شرعى بدان استناد شود. حجيت ظواهر آيات قرآن مجيد همچون ظواهر سنت و ساير امارات ظنى به دليل معتبر قطعى نيازمند است تا با ترتيب صغرى و کبراى منطقى بتوانيم به مطلوب قطعى دست يابيم. به عبارت ديگر ظواهر آيات دليل ظنى است و دليل ظنى مادامى که مستند به دليل قطعى نباشد، حجّت نيست، لذا بايد دليل قطعى بر حجيّت آن وجود داشته باشد تا استناد به ظواهر آيات، صحيح باشد. مهمترين دليل بر حجيّت ظواهر، سيره عقلاست. در کل کتاب حجيّت و ظواهر آيات قرآن نوشته دکتر صديقه ميرشمسي به بحث در مورد تعاريف قرآني، برهان‌هاي مختلف و احاديث پرداخته است.