سماع قرآن و کشته های آن

2,900,000 ریال

کتاب «سماع قرآن و کشته‌های آن» نوشته‌ی حبيب‌الله عباسی و صديقه پوراکبر کسمايی به بررسی شيوه‌ی شناخت قرآن نزد مخاطبان مختلف می پردازد.

در کتاب حاضر، بيشتر به وجه زيبايی قرآن پرداخته شده و از برخی حکايت‌های موجود در نصوص صوفيه سخن به ميان آمده است؛ حکايت‌هايی که در آن‌ها احوال مستمعانی نقل می شود که تحت تاثير بعد جمالی و جلالی قرآن قرار گرفته و قالب تهی کرده‌اند.

اين اثر در شش فصل به نگارش در آمده است.

فصل نخست، قرآن و مخاطبان آن است؛ بررسی اعجازگونه‌ی قرآن و بيان نظريه‌های متفاوت متقدمان در اين باره، همچنين اسلوب بيانی خاص قرآن به لحاظ نگارش و قرائت، تاثير موسيقی قرآن در جذب مخاطب و درک راز‌های هنری قرآن از مواردی است که در اين فصل به آن پرداخته شده است.

قرآن و نخستين مستمعان آن موضوعی است که در فصل دوم بررسی می شود.

اين فصل درباره‌ی تاثير قرآن از بعد جلالی و جمالی آن بر شنوندگان اوليه است و سعی بر آن بوده که با بيان حکايتی، تاثير قرآن بر قريشيان، شاعران، جنيان، پيروان اديان ديگر و نيز افراد عادی نشان داده شود.

در فصل سوم، قرآن و مستمعان صوفی؛ درک و دريافت صوفيان از استماع قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.

واکنش متفاوت صوفيان نسبت به قرآن و شنيدار آن و بهره‌گيری متفاوت آنان از قرآن نوعی شگفتی در خواننده ايجاد می کند.

در فصل چهارم، حکايت‌ها؛ به بيان ساختار کلی حکايت‌های صوفيه پرداخته شده است.

در فصل پنجم، شرح احوال و آثار ثعلبی؛ از زندگی، تحصيلات، استادان و شاگردان سخن رفته است.

در نهايت فصل ششم ترجمه‌ای از کتاب قتلی القرآن ثعلبی است و پس از آن، در پيوست، تصوير متن چاپي کتاب و تصوير قديم‌ترين دست نوشته‌ی آن آورده شده است.