سبک شناسی اعجاز بلاغی قرآن

3,900,000 ریال

کتاب « سبک شناسی اعجاز بلاغی قرآن» نوشته محمدکريم الکواز و ترجمه دکتر سيد حسين سيدی است. اين کتاب به بررسی سبک اعجاز بلاغی با بهره‌گيری از ميراث عربی – اسلامی تکيه دارد و درصدد يافتن تفاوت سبک قرآن کريم با سبک‌های بشری در شعر و نثر است. در اين راه بسياری از انديشه‌ها و مفاهيم را در آشکار کردن ويژگی هايی به کار می گيرد که خاص سبک قرآن کريم است. در اين جا بايد به اين نکته اشاره کرد که به ويژگی پژوهش در قرآن کريم از آن حيث که سخن سخنگويی هم‌چون ديگر سخنگويان نيست، پرداخته شده و تنها به متن و مخاطب آن محدود شده و به پديدآورنده‌ی آن اشاره نشده است.