زیباشناسی واژگان قرآن

85,000 ریال

کتاب «زيباشناسی واژگان قرآن» اثر احمد ياسوف با ترجمه‌ی سيدحسين سيدی منتشر شده است.

موضوع اين پژوهش تنها زيباشناسی واژگان قرآن در آثار بلاغت قرآنی و تفسير بيانی در گذشته و حال نيست، بلکه اين اثر با نوآوری و ابتکار به بررسی هنری و ارزيابی ديدگاه پژوهشگران، طبق اصول مبانی هنر می پردازد.
در مقدمه‌ی کتاب می خوانيم:

«زيبايی واژه از حيث تصوير، قابل رويت، از حيث لذت نغمه‌ها شنيدنی و از حيث لذت عاطفه و تناسب با موقعيت‌ها نيز امری روان‌شناختی است. بر اين اساس زيبايی بصری مقدم بر زيبايی شنيداری است، زيرا به آن بيش‌تر توجه می شود. از اين رهگذر می توان گفت واژگان قرآنی عنصری مهم از عناصر زيبايی بصری است، زيرا حلقه وصل بين معنا و انتقال آن زيبا است. واژگان قرآنی دارای ويژگی زيبايی ساخت و محتواست و ميان قدرت تاثيرگذاری تصوير و روانی آوا وحدت برقرار کرده است.»
کتاب حاضر در چهار فصل به همراه نتيجه‌گيری تدوين شده است. جنبه‌های زيباشناختی واژگان قرآن، تاثير واژگان قرآن بر زيبايی بصری، مشارکت واژگان قرآن در زيبايی شنيداری، و سايه‌های واژه و معنا عناوين فصل‌های کتاب را تشکيل می دهند.

در انبار موجود نمی باشد