زن در داستان های قرآن

همانطور که در آيه 2 سوره بقره گفته شده ، خداوند کسانی را که پرهيزکار هستند را از طريق قرآن و معارف آن هدايت مي‌کند.پس چه بهتر که با تلاش براي پرهيزکار بودن و پژوهش درباره قرآن و تدبر و تفکر راجع به آن، راه خود را برای هدايت شدن و ورود به جمع بندگان خدا و ورود به وادی انسانيت استوار سازيم هدف از نوشتن اين کتاب، همين موضوع است، شناخت قرآن و انس بيشتر با آن. در قرآن در بين بيشتر قصه ها و اندرزها ،زن را سهمی عمده است ودر برخی از آنان زن موضوع اصلی آنان است.