درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن

3,900,000 ریال

کتاب «درآمدی بر تفسير بيانی قرآن کريم» اثر فاضل صالح سامرايی با ترجمه‌ی حميدرضا ميرحاجی رويکردی زبانی به آيات قرآن کريم دارد.
«تفسير بيانی» تفسيری است که رازهای ترکيباتی را که در تعبيرات قرآن به کار رفته، آشکار می کند. اين نوع تفسير، جزيی از آن تفسير عام است که در آن توجه و دقت، روي بيان اسرار موجود در تعبير به کار برده شده در قرآن از جنبه هنری معطوف می شود، يعنی موضوعاتی از قبيل علل تقديم و تاخير واژه‌ها، ذکر و يا حذف آن‌ها و يا گزينش يک لفظ به جاي لفظی ديگر و مسائل ديگری که معمولا در نحوه تعبير از يک موضوع به کار گرفته می شود.