جریان شناسی قرآن بسندگی

2,900,000 ریال

تلاش در جهت درک و فهم درست و دريافت پيام‌ها و مقاصد قرآن از آغازين روزهای نزول وحی شروع شد و در درازنای تاريخ اسلام به مهم‌ترين دغدغه‌ی مسلمانان و دل مشغولی عالمان تبديل شد.کشش معنوی و معجزه‌آسای قرآن که کوشش انديشمندان و مفسران را در پی داشت، پيدايش دانش تفسير را رقم زد و با گذشت زمان بر غنا و پربرگ و باری آن افزود. زاويه‌ی نگاه متفاوت مفسران در تفسير، به شيوه‌ها و گرايش‌های گوناگون تفسيری انجاميد.
در فصل اول اين کتاب، سرچشمه و پيشينه‌ی جريان افراطی قرآن بسندگی را مورد بررسی قرار داده و فصل دوم اين کتاب به بررسی مبانی و دلايل جريان اعتدالی باورمندان به شيوه‌ی تفسيری قرآن به قرآن يا جريان قرآن بسندگی در تفسير اختصاص داده‌ايم. فصل سوم به بررسی دلايل جريان افراطی قرآن بسندگی در دين اختصاص دارد. آنان برای مدعای خود به دلايلی همچون جامع بودن قرآن و عدم نياز به سنت،و نيز وجود برخی کاستي‌های ادعايی در سنت همچون عدم نگارش حديث در قرون اوليه، راه يافتن جعل و وضع احاديث، نقل به معنا و در نتيجه اختلاف مضامين روايات استدلال کرده‌اند.