جریان شناسی تفسیر عرفانی قرآن

2,900,000 ریال

کتاب جریان شناسی تفسیر عرفانی قرآن نوشته ی دکتر محسن قاسم پور است.در مقدمه ی این کتاب می خوانیم:

“آثاری کمابیش در این زمینه به وجود آمده،بعضا خواندنی و سودمند است اما مطلوب و پسندیده نیست.در هر کدام از این جریان ها،نگاشته ها و تک نگاری های فراوانی لازم است تا تمام ابعاد بحث را بکاود،تاثیر و تاثرهای آثار را از یکدیگر واگوید،چندی و چونی محتوای نگاشته را بازشناساند و نقد کند،کاستی ها،بایستگی ها،هنجارها و ناهنجاری هایشان عرضه کند و…”