تغییر معنایی قرآن

2,900,000 ریال

بررسی رابطه ی بینامتنی قرآن با شعر جاهلی

 

کتاب «تغيير معنايی در قرآن» نوشته‌ی سيدحسين سيدی، رابطه بينا متنی قرآن با شعر جاهلی را بررسی می کند.

مساله‌ی اصلی که در کتاب حاضر بررسی می شود، مساله‌ی تحول معنا در قرآن کريم است. خاستگاه طرح اين مساله آن است که با دقت در قرائت اين متن آسمانی به واژگانی برمی خوريم که ريشه در ادبيات قبل از اسلام به ويژه شعر جاهلی دارد ولي با اقرار گرفتن در بافت جديد دچار تحول معنايی شده است و همين مساله خود از اهميت ويژه‌ای برخوردار است که قرآن در عين حال که متنی است استوار و فصيح، از متون قبلی خود به طور کامل گسست نيافته است. چارچوب مباحث اين بررسی مساله‌ی تغيير معنايی با توجه به حضور واژگان شعر جاهلی در قرآن کريم است. بنابراين در فصل‌های آن به مباحثی چون معناشناسی، تغيير معنايی، زبان و فرهنگ، قرآن و فرهنگ زمانه، پيشينه‌ی مباحث زبان‌شناسی و معناشناسی در جهان اسلام و بررسی و تحليل نمونه‌های واژگان شعر جاهلی و تغيير معنای آن‌ها در متن قرآن پرداخته می شود.