تاریخ جمع قرآن کریم

3,900,000 ریال

کتاب تاريخ جمع قرآن کريم به قلم دکتر سيد محمدرضا جلالي نائينی در بيست و يک فصل تدوين شده است.

او در اين کتاب به مباحثی همچون نام‌های قرآن کريم؛ کيفيت جمع قرآن کريم در زمان خلافت ابوبکر، عمر و عثمان؛ عدد سوره‌ها و آيات و کلمات و حروف قرآن؛ ترتيب سوره‌های قرآن؛ ترتيب تاريخ نزول سوره‌های قرآن؛ در معنی وحي؛ عدم تحريف و کاهش در قرآن؛ علم تفسير قرآن؛ علم قرائت؛ جمع‌آورندگان قرآن؛ تاريخ نزول قرآن و… می پردازد.

جمع قرآن کريم و اين که در چه زمانی جمع‌آوری شده و چه کسي به اين کار دستور داده است، يکی از سوال‌های اصلی حوزه‌ی دين اسلام است و درباره‌ی آن نظرات مختلفی از سوی علما ابراز شده است. آن چه مسلم است در زمان عثمان مصاحف متعدد موجود بود ولی اختلاف لغات و قرائتی که در اين مصاحف نمايان بود، موجب اختلاف آن‌ها می شد و عثمان با خدمت عظيم خود به اسلام و تدوين مصحف «امام» بر قرائت و لغت واحد، اختلاف قرائت و لغات و لهجه‌های مختلف عرب را در کتاب خدا از ميان برداشت.