بررسی زیبایی شناختی و سبک شناختی تقابل در قرآن

3,300,000 ریال

زیبایی حقیقتی قابل ادراک اما تعریف‌ ناپذیر است و گستره‌ آن عالم طبیعت و امور محسوس تا ماورای آن و امور معنوی را فرا می‌ گیرد و با اختصاص دادن بخشی از مطالعات علمی و فلسفی به خود دانش «زیبایی‌ شناسی» را با شاخه‌ ها و مباحث گوناگون پدید آورده است. با سیری در قرآن کریم که خود جلوه‌ گاه زیبایی است، به مفاهیم و نگره‌ های قرآنی زیبایی‌ شناختی پر ارجی می‌ توان دست یافت. خداوند سرچشمه‌ همه زیبایی‌ هاست و در آفرینش جهان و نعمت‌ های آن، زیبایی را مدنظر داشته است. در شریعت نیز زیبایی امری پسندیده شمرده شده است. در عین حال زیبایی، وسیله‌ ای است که خداوند با آن انسان‌ ها را می‌ آزماید تا نیک‌ کرداران را برای سرای آخرت گزین کند.

کتاب بررسی زیبایی شناختی و سبک شناختی تقابل در قرآن نوشته ی دکتر حسین جمعه و با ترجمه ی دکتر سید حسین سیدی توسط نشر سخن به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان به کتاب قرار داده است.