گنجینۀ آشنا

9,500,000 ریال

ویرایش جدید

365 روز با شاعران پارسی گو

از متن کتاب :

“ما در این کتاب سیصد و شصت و پنج بزم یا انجمن ادبی برپا کرده ایم تا جوانان و نوجوانان نه یک سال بلکه هر سال تا پایان عمر در صحبت زیبایی و

دانایی و نیکویی باشند و با گذشت زمان همچنان جوان و شاداب و دل زنده و آکنده از شور عشق و خواستن بی پایان بمانند.

بخت جوان دارد آنکه با تو قرین است

پیر نگردد که در بهشت برین است

سعدی”