365 روز در صحبت حافظ

9,500,000 ریال

365 روز در صحبت حافظ

از متن کتاب :

“حافظ از محبان خداست و به مصداق سخن مولانا که گفت:

هر که عاشق دیدش معشوق دان                             کاو به نسبت هست هم این و هم آن

دلبران بر بیدلان فتنه به جان                                     جمله معشوقان شکار عاشقان

خود نیز از محبوبان حضرت حق و از مستوران خیمه عزت اوست که چون سخنش در آن درگان مُهر قبول یافت مقبول طبع مردم صاحب نظر

گردید و مهرش در دل عارف و عامی بنشست:

دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

حافظ”