365 روز در صحبت حافظ

4,050,000 ریال

365 روز در صحبت حافظ

از متن کتاب :

“حافظ از محبان خداست و به مصداق سخن مولانا که گفت:

هر که عاشق دیدش معشوق دان                             کاو به نسبت هست هم این و هم آن

دلبران بر بیدلان فتنه به جان                                     جمله معشوقان شکار عاشقان

خود نیز از محبوبان حضرت حق و از مستوران خیمه عزت اوست که چون سخنش در آن درگان مُهر قبول یافت مقبول طبع مردم صاحب نظر

گردید و مهرش در دل عارف و عامی بنشست:

دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

حافظ”

کتاب “در صحبت حافظ؛365 روز با حافظ” به اهتمام دکتر حسین محی الدین الهی قمشه ای نوشته شده است.