شرح فصوص الحکم

2,750,000 ریال

کتاب «شرح فصوص الحکم» نوشته‌ی عفيف‌الدين تلمسانی، با مقدمه و شرح اکبر راشدی نيا، اولين شرحی است که بر کتاب فصوص‌الحکم نوشته شده است.
موضوع «فصوصم ابن عربی، عرفان است. علم عرفان به صورت مدون در قرن شش هجری توسط ابن عربی پررنگ‌ شد و از سوی يکی از شاگردان او به نام قونوی به اوج خود رسيد و با مبادی مسائل و خاتمه تدوين شد. «فصوص الحکم و «فتوحات مکيه» از مهم‌ترين آثار ابن عربی تلقی می شود. «فصوص» کتاب منسجم و منظم بود و جايگاهی را نزد عارفان پيدا کرد؛ اما نفتوحات مکيه» که به صورت کثرت مباحث مطرح شد، نتوانست مانند «فصوص» چنين جايگاهی را بيابد. محور «فصوص الحکم» محور مباحث عرفانی است.

در انبار موجود نمی باشد