کشف الاسرار و مکاشفات الانوار

کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار نوشته‌ی «روزبهان بقلی شيرازی» (ف، 606 هجری) از عارفان سدۀ ششم هجری و يکی از برجسته‌ترين آثار در حوزۀ بيان شهودی معارف الهی و همچنين زندگی نامۀ خودنوشت اوست.

اين کتاب را می توان در زمرۀ رؤيانوشت‌ها به شمار آورد که در ادبيات اسلامی از متون انگشت‌شماری است که باقی مانده است. اين کتاب دربردارندۀ تجربه‌های عرفانی روزبهان است که در طی مشاهداتی با اولياء و پيامبران الهی ديدار می کند. مطابق گزارش وی، او حتی می تواند خداوند را در صورت‌های مختلف مشاهده کند! کشف الاسرار گزارش‌های وجدآميز، شاعرانه و باشکوه از واقعه‌ها و رؤيت‌هايی است که روزبهان در مدت چهل سال آنها را تجربه کرده است. کتاب مجموعه‌ای پراکنده از مشاهدات روزبهان است که خط سير مشخص و روشنی در آن ديده نمی شود؛ اما هر يک از بخش‌های آن به طور مستقل، بيانگر رؤياهای شبانه و حوادث شگفتی است که بر وی رفته است.